ماجرای سرباز عراقی پشت موتور فرمانده ایرانی

گفت یعنی چه؟ گفتم تمامی کابل های مخابرات در زیر زمین و این دریچه رفت و آمد است.
گفت: ببینم. من دریچه را که باز کردم. دیدم یک عراقی لاغر اندام زیر آن افتاده، تا نور اتاق به چشمش خورد بنده خدا چشم هایش را گرفت و ترسید.
گفتم: عراقی زیر زمین چه کار می کند؟ آقای پاشا گفت: بنده خدا از ترس کشته نشدن به زیر زمین مخابرات پناه آورد.
اسیر عراقی را بیرون آوردیم و تر و خشکش کردیم، لباسش را عوض کردیم و به عنوان یک فرد عادی رزمنده در صف نماز جماعت در کنار خودمان او را قرار دادیم تا این که همزمان شهید دوامی هم از راه رسید و به صفوف نماز اضافه شد. ما قرار گذاشتیم طوری با این عراقی برخورد کنیم که الگویی باشد در کمپ اسرا و تبلیغی باشد برای ما ایرانی ها و مسلمانان .
وقتی نماز تمام شد سفره ناهار پهن شد و همگی با کمک یکدیگر غذا را چیدیم. این در حالی بود که صدای بمباران هواپیماهای جنگی و تیراندازی در فاو هنوز شنیده می شد و عراقی ها با تمام قوا قصد باز پس گیری این شهر استراتژیک را داشتند. چرا که این شهر هم به بندر ام القصر ارتباط داشت و هم به خلیج فارس و در واقع گلوگاه آنان در دسترسی به آب های آزاد بود.
خلاصه اسیر عراقی همانند دیگر افراد بر سر سفره بسیجیان نشست و غذا خورد ولی زیر چشمی همه را نگاه می کرد. افراد نا مطلع هم او را به عنوان تازه وارد ( نیروی جدید اطلاعات) نگاه می کردند. بعضی ها هم به او نوشابه و غذا تعارف می کردند.
شهید دوامی اصلاً این قضیه را متوجه نشد چون سخت درگیر خط مقدم بود و عجله رفتن داشت. به محض این که قصد داشت با موتور سیکلت خود از مسیر جاده البهار فاو به سمت خط مقدم برود یکی از برادران به سید علی گفت این بسیجی را کنار یگان دریایی لشکر ۲۵ کربلا پیاده کن.
آن عراقی سوار موتور شد. در مسیر راه چون سید علی بی سیم داشت، با او تماس می‌گیرند که سید علی مواظب خودت باش. او داد میزد که من تا شما را شهید نکنم شهید نمی شوم.
بچه ها گفتند: سید علی ترک موتورت کیه اونو می شناسی؟ وقتی این آقا کبریت بی خطره رسید به مقر یگان دریایی لشگر ۲۵ کربلا بگو این اسیر عراقی است، چون لباسش کثیف و پاره بود لباس بسیجی تنش کردند.
وقتی سید علی متوجه شد که واقعاً بچه ها چطور سر کارش گذاشتند پشت بی سیم داد زد شما نامردها عجب کاری می کنید می خواهید دست بسته منو عراقی بکشد؟ بچه ها گفتند: عراقی فکر می کند تو موضوع را میدانی لذا حساس نشو و رسیدی به مقر، عراقی را تحویل بده و برو خط مقدم، خدا نگهدارت باشدwww.karballa.ir

/ 0 نظر / 15 بازدید