ضمیر روشن

اینکه در روایات آمده هر کس چهل روز عالم را زیارت نکند مات قلبه (قلبش می میرد)و همچنین "زیاره العلمل احب الی الله تعالی من سبعین طوفا حول البیت"یعنی(زیارت علما در نزد خدا محبوبتر  از هفتاد بار طواف نمودن گرد خانه خدا می باشد.

مصداق بارز علمل آیت الله بهجت هستند.صرف دیدن و ملاقالت کردن ایشان خود سر تا پا موعظه است.من هر وقت ایشان را می بینم تا چند روز اثر این ملاقات باقی است و در واقع هشدار دهنده برای ما می باشد.

مرحوم محمد تقی جعفری

/ 1 نظر / 4 بازدید