خاطرات شهیدان استان بوشهر

چه زیباست دیدار عاشق و معشوق

شهید کریم تنگستانی :

راستی چه نیکو هدفی است ، چه با صفاست اینگونه از خود بیخود شدن ، چه زیباست بدینسان در حضور معشوق و معبود و خدا بودن ، چه زیباست در دانشگاه شهادت به صفای دل وارد شدن و چه زیباست نور معنویت آموزگاران شهادت را نظاره کردن و صفای دلشان را بر دل خود نشاندن ، چه زیباست دیدار عاشق و معشوق .

/ 0 نظر / 14 بازدید